Themes

A.     Water Crisis and Disaster Mitigation

B.     Water Pollution Prevention and Control

C.     Water Ecological Conservation and Restoration

D.     Frontiers in Water Science and Engineering


Time and Location


Xiangyu Hotel, Chengdu, Sichuan, China


7.7.2021-7.9.2021


The remaining time
距离某个时间点倒计时
0000h    00m    00s
Local Organizing Committee (LOC)
Chair:                               
Weilin XU
Executive Chair:                 
Pengzhi LIN, Jianmin ZHANG
Secretary General:             
Hang WANG, Ningbo CUI

Member:                             

Jiawen ZHOU

Wenhua ZHUANG

Qing YANG

Maolin ZHOU

Haoyue ZHENG

Wangru WEI

Ruidi BAI

Chunlin SONG

Lu WANG

Lian TANG

Xun HAN

Min CHEN
COUNTDOWN
距离某个时间点倒计时
00 00 00 00